TEL: 604-853-3878

92

(M)$10.45 (L)$12.45

B.B.Q. Pork Fried Rice