TEL: 604-853-3878

90

(M)$10.45 (L)$12.45

Shrimp Fried Rice